Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Carvia s.r.o., cestovní agentura, IČ: 02604884, DIČ: CZ02604884 zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C33212, je oprávněná provozovat činnost cestovní agentury (dále jen CA). Předmětem činnosti je zajišťování ubytovacích a přepravních služeb, prodej zájezdů a průvodcovské služby (dále jen „služba“). Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi zákazníkem a cestovní agenturou.

2. Účast na zájezdech a cestovní doklady

Osoby do 15 let se mohou účastnit zájezdu pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let a osoby ve věku od 15 do 18 let předloží písemný souhlas zákonného zástupce, pokud se tento zájezdu sám neúčastní.

Zákazník je

  • odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž se cestuje, jakož i země, do níž se cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek
  • je povinen mít u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o zaplacení a na požádání je předložit ke kontrole pracovníkům CA, dále pak je povinen mít platné cestovní doklady
  • řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, pokyny delegáta zájezdu a průvodce a dodržovat stanovený program a provozní řády  stravovacích a ubytovacích zařízení.

Zákazník nemá právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást zájezdu, resp. výslovně stanoveného programu a zaplacené souhrnné ceny.

Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) jsou službami, které může CA poskytnout jen na podkladě objednávky a následně úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.

3. Smlouva k jednodennímu zájezdu

Smlouva k jednodennímu zájezdu může být uzavřena přímo s CA, nebo jinak dle vzájemné dohody písemně, telefonem, e-mailem, nebo objednávacím formulářem. Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem či objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je podrobně upraven v těchto všeobecných podmínkách. U nezletilých dětí do 18 let závaznou přihlášku musí podepsat jejich zákonný zástupce.

4. Platební podmínky

Při závazné objednávce služby/zájezdu, formou řádně vyplněné smlouvy k zájezdu, může zákazník zaplatit ihned zálohu v minimální výši 50% z ceny objednaných služeb (pokud není uvedeno jinak). Úhradu zbývající části je zákazník povinen uhradit nejpozději do 14 dní před uskutečněním zájezdu. Po zaplacení plné ceny služby nebo zájezdu, zákazník obdrží nejpozději 3 dny před odjezdem na zájezd odjezdové pokyny. U rezervací provedených do 10 a méně dní před odjezdem je celková cena splatná ihned a tím je smlouva k výletu zároveň uzavřena.

5. Služby a cena

Služby zahrnuté v ceně služeb jsou specifikovány u jednotlivých nabídek CA na internetových stránkách. Ceny služeb/zájezdů CA jsou vždy kalkulovány ke dni 1. 1. každého nového kalendářního roku. V případě, že dojde k výraznému zvýšení směnného kursu české koruny je CA oprávněna zvýšit cenu o tento kursový rozdíl. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován písemně.

6. Změny objednaných služeb a cen

Ke změně smlouvy k výletu, nebo ceny služeb po uzavření smlouvy, může dojít pouze za podmínek ustanovení v Občanském zákoníku. Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, ke zvýšení ceny za dopravu, dalších plateb spojených s dopravou či směnného kurzu české koruny, může CA cenu služby zvýšit, a to o prokazatelný nárůst výše uvedených vstupů. Takové změny je CA povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Je-li cena jednostranně zvýšena o více než 10% od původně stanovené ceny, zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by platil storno poplatky. Musí tak učinit nejpozději do 5 dnů po oznámení změn, jinak se předpokládá, že s novou cenou souhlasí.

7. Změny v rezervaci zájezdu

Úprava objednávky na přání zákazníka, která má za následek změnu termínu dopravy, nebo ubytování, je posuzována jako zrušení původní objednávky. Za provedení změny CA může účtovat administrativní paušální částku 150 Kč za každou přihlášku.

8. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Zákazník může kdykoliv odstoupit od uzavřené smlouvy s CA. Storno služby/zájezdu zákazník provádí vždy písemně. Zrušením smlouvy nikoliv z důvodu porušení smlouvy ze strany CA vstupují v platnost stornovací podmínky CA a zákazník je povinen zaplatit CA účelně vynaložené náklady. Výše storno poplatků je odvislá od doby podání storno požadavku, a to:

  • do 60 dnů před odjezdem 200 Kč / osobu
  • od 60 až 30 dnů před odjezdem 20 % z celkové ceny zájezdu
  • od 30 až 15 dnů před odjezdem 50 % z celkové ceny zájezdu
  • od 15 až 7 dnů před odjezdem 80 % z celkové ceny zájezdu
  • od 7 a méně dnů 100 % z celkové ceny zájezdu

V případě, že se cestující nedostaví k odjezd zájezdu, automaticky propadá 100% částky za zájezd (nehledě na důvody)

9. Odstoupení od smlouvy ze strany CA

Cestovní agentura má právo odstoupit od smlouvy bez nároku zákazníka na náhradu v následujících případech:

  • je-li uskutečnění pobytu ztíženo následkem mimořádných okolností, které z důvodu vyšší moci nebylo možné ovlivnit. U výše uvedeného případu se zákazníkovi nabídne jiný termín nebo vrátí uhrazená částka zájezdu v plné výši
  • CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd pro malý zájem klientů; v tomto případě bude klientovi vrácena celá zaplacená částka bez zbytečného odkladu

10. Reklamace

Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytnutých služeb, je oprávněn provést reklamaci v souladu s ustanovením § 2540 OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Vady a nedostatky je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení čerpání služeb, nejlépe již v době čerpání služby/zájezdu, a to písemně u zástupce CA, ubytovatele nebo smluvního partnera v místě čerpání služeb (při výletu).

11. Pojištění

Cena pobytu nezahrnuje pojištění (léčebné výlohy, připojištění zavazadel, odpovědnosti, úrazů a dalších pojistných okolností). Uzavřením vlastního pojištění vzniká smluvní vztah výhradně mezi zákazníkem a vybranou pojišťovnou.

12. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky platí pro účastníky všech zájezdů zajišťovaných Carvia s.r.o. CA a nabývají účinnosti ke dni 1. 1. každého nového kalendářního roku. Podpisem Smlouvy k zájezdu zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

 

                    

CarVia s.r.o.

Rezervace zájezdů, smlouvy: carviasro@gmail.com

Telefon: +420 774 320 319